Hội thảo “Chia sẻ kết quả nghiên cứu đánh giá thí điểm và đề xuất hoàn thiện Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp bộ”

Ngày đăng: 13/06/2024 03:51

Trong khuôn khổ Kế hoạch triển khai phi dự án hợp tác với Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam “Hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng tại Việt Nam giai đoạn 2022 - 2024” theo Quyết định số 10/QĐ-TTCP ngày 09/01/2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ, ngày 13/6/2024 tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CL&KHTT) phối hợp với UNDP tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Chia sẻ kết quả nghiên cứu đánh giá thí điểm và đề xuất hoàn thiện Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp bộ”. Tham dự Hội thảo có đại diện đến từ Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ ngành TW, một số Viện nghiên cứu, Trường Đại học… tại Hà Nội.

Ấn phẩm

Quản lý khoa học

Kiểm soát quyền lực trong giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính
Hiến pháp năm 2013 ghi nhận: “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo (KNTC) với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân” (Điều 30). Song hiệu quả của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính (KNTCHC) vẫn chưa cao. Việc giải quyết KNHC lần đầu chưa hiệu quả.
Ngày đăng:  19/06/2024 03:32 CH
Giáo dục liêm chính cho công chức Ngành thanh tra
Tham nhũng, tiêu cực vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, chế độ. Báo cáo tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022 nêu ra một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới trong đó có việc kiên trì xây dựng “văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực" trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm, làm đi đôi với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, ngành.
Ngày đăng:  19/06/2024 03:31 CH
Phòng ngừa và xử lý rủi ro trong hoạt động thanh tra
Nhìn từ góc độ pháp lý, hiện nay vấn đề rủi ro đã được tiếp cận chính thức trong hoạt động quản lý ở một số ngành, lĩnh vực như bảo hiểm, kiểm toán, thuế, hải quan, ngân hàng... Trong các lĩnh vực khác nhau thì rủi ro lại có những đặc trưng riêng. Rủi ro trong hoạt động thanh tra là một loại rủi ro đặc thù, xảy ra trong hoạt động công vụ. Có thể thấy, rủi ro trong hoạt động thanh tra phát sinh từ những nguyên nhân khách quan như bất cập của hệ thống pháp luật, do thiên tai, dịch bệnh… hoặc nguyên nhân chủ quan như do bất cập của công tác chỉ đạo, điều hành; do vấn đề đạo đức, năng lực của cán bộ, công chức… đã gây ra tác hại về chính trị, kinh tế, pháp lý và xã hội ở các mức độ khác nhau.
Ngày đăng:  19/06/2024 03:22 CH

Hợp tác - Phát triển