Báo cáo nghiên cứu quản trị tốt nhằm phòng ngừa tham nhũng tại bệnh viện, cơ sở y tế
Tình hình tham nhũng trong các bệnh viện và cơ sở y tế công lập ở Việt Nam đang diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Các vụ việc tham nhũng với quy mô lớn, nhỏ diễn ra trên phạm vi cả nước trong các lĩnh vực mua sắm - đấu thầu thuốc chữa bệnh, thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, bảo hiểm y tế, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, quản trị nguồn nhân lực… đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến an sinh xã hội, gây bức xúc trong dư luận và làm tổn hại uy tín của hệ thống y tế công lập.
Ngày đăng:  14/05/2024 02:48 CH
Cẩm nang hướng dẫn quản trị tốt nhằm phòng ngừa rủi ro tham nhũng tại bệnh viện, cơ sở y tế
Tình hình tham nhũng trong các bệnh viện và cơ sở y tế công lập ở Việt Nam đang diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Các vụ việc tham nhũng với quy mô lớn, nhỏ diễn ra trên phạm vi cả nước trong các lĩnh vực mua sắm - đấu thầu thuốc chữa bệnh, thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, bảo hiểm y tế, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, quản trị nguồn nhân lực… đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến an sinh xã hội, gây bức xúc trong dư luận và làm tổn hại uy tín của hệ thống y tế công lập.
Ngày đăng:  14/05/2024 02:44 CH
Báo cáo kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm phòng, chống tham nhũng trong mua sắm, đấu thầu y tế công ở Việt Nam
Tình hình tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực y tế công ở Việt Nam trong những năm qua diễn biến phức tạp, các vụ việc tham nhũng với quy mô lớn, nhỏ diễn ra trên phạm vi cả nước trong các lĩnh vực mua sắm, đấu thầu thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và vật tư y tế, bảo hiểm y tế, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, quản trị nguồn nhân lực… đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến an sinh xã hội, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Ngày đăng:  01/03/2024 09:42 SA
Báo cáo nghiên cứu quản trị tốt nhằm phòng ngừa tham nhũng tại bệnh viện, cơ sở y tế
Tình hình tham nhũng trong các bệnh viện và cơ sở y tế công lập ở Việt Nam đang diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Các vụ việc tham nhũng với quy mô lớn, nhỏ diễn ra trên phạm vi cả nước trong các lĩnh vực mua sắm - đấu thầu thuốc chữa bệnh, thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, bảo hiểm y tế, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, quản trị nguồn nhân lực… đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến an sinh xã hội, gây bức xúc trong dư luận và làm tổn hại uy tín của hệ thống y tế công lập.
Ngày đăng:  14/05/2024 02:48 CH
Cẩm nang hướng dẫn quản trị tốt nhằm phòng ngừa rủi ro tham nhũng tại bệnh viện, cơ sở y tế
Tình hình tham nhũng trong các bệnh viện và cơ sở y tế công lập ở Việt Nam đang diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Các vụ việc tham nhũng với quy mô lớn, nhỏ diễn ra trên phạm vi cả nước trong các lĩnh vực mua sắm - đấu thầu thuốc chữa bệnh, thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, bảo hiểm y tế, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, quản trị nguồn nhân lực… đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến an sinh xã hội, gây bức xúc trong dư luận và làm tổn hại uy tín của hệ thống y tế công lập.
Ngày đăng:  14/05/2024 02:44 CH
Báo cáo kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm phòng, chống tham nhũng trong mua sắm, đấu thầu y tế công ở Việt Nam
Tình hình tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực y tế công ở Việt Nam trong những năm qua diễn biến phức tạp, các vụ việc tham nhũng với quy mô lớn, nhỏ diễn ra trên phạm vi cả nước trong các lĩnh vực mua sắm, đấu thầu thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và vật tư y tế, bảo hiểm y tế, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, quản trị nguồn nhân lực… đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến an sinh xã hội, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Ngày đăng:  01/03/2024 09:42 SA