Xin cho biết, quy định đạo đức công vụ đối với thanh tra viên có khác công chức ở các Bộ ngành khác không?
Trả lời bạn: Đậu Tuấn Nam - Nghi Lộc - Hà Tĩnh
Ngày đăng:  13/05/2024 02:18 CH
Xin cho biết, theo Luật Thanh tra năm 2022, cuộc thanh tra sẽ phải tạm dừng thanh tra khi nào?
Trả lời bạn: Ngô Đức Anh - Bình Chánh - Tp. Hồ Chí Minh
Ngày đăng:  13/05/2024 02:13 CH
Xin cho biết, đối tượng thanh tra, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm gì trong quá trình thanh tra?
Trả lời bạn: Nguyễn Hoàng Bách - Cam Lâm - Nha Trang
Ngày đăng:  13/05/2024 02:09 CH
Xin cho hỏi, pháp luật quy định như thế nào về tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với người được trưng tập tham gia Đoàn thanh tra?
Nguyễn Sơn Nam - Phong Điền - Huế
Ngày đăng:  13/05/2024 02:08 CH
Xin hỏi, ông A là thanh tra viên ở cơ quan X, ông A có vợ làm kế toán ở công ty Y, xin hỏi, ông A có được tham gia đoàn thanh tra ở công ty Y không? Xin cho biết những trường hợp nào không được tham gia đoàn thanh tra?
Trả lời bạn: Vuc Thu Thủy - Thanh Miện - Hải Dương
Ngày đăng:  13/05/2024 10:40 SA
Xin cho hỏi, pháp luật quy định như thế nào về tiêu chuẩn, trách nhiệm của Trưởng đoàn thanh tra?
Trả lời bạn: Phạm Thanh Hiền - Lâm Thao - Phú Thọ
Ngày đăng:  13/05/2024 10:38 SA
Xin cho biết, quy định đạo đức công vụ đối với thanh tra viên có khác công chức ở các Bộ ngành khác không?
Trả lời bạn: Đậu Tuấn Nam - Nghi Lộc - Hà Tĩnh
Ngày đăng:  13/05/2024 02:18 CH
Xin cho biết, theo Luật Thanh tra năm 2022, cuộc thanh tra sẽ phải tạm dừng thanh tra khi nào?
Trả lời bạn: Ngô Đức Anh - Bình Chánh - Tp. Hồ Chí Minh
Ngày đăng:  13/05/2024 02:13 CH
Xin cho biết, đối tượng thanh tra, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm gì trong quá trình thanh tra?
Trả lời bạn: Nguyễn Hoàng Bách - Cam Lâm - Nha Trang
Ngày đăng:  13/05/2024 02:09 CH
Xin cho hỏi, pháp luật quy định như thế nào về tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với người được trưng tập tham gia Đoàn thanh tra?
Nguyễn Sơn Nam - Phong Điền - Huế
Ngày đăng:  13/05/2024 02:08 CH