Xin cho biết, những trường hợp tổ chức vi phạm quy định công tác tổ chức, cán bộ và công tác đảng viên bị xử lý kỷ luật như thế nào?
Người hỏi: Bùi Tuấn Minh – Kỳ Anh – Hà Tĩnh
Ngày đăng:  23/12/2023 03:01 CH
Xin cho biết, những trường hợp đảng viên vi phạm quy định về chống chạy chức, chạy quyền bị xử lý kỷ luật như thế nào?
Người hỏi: Ngô Văn Nam – Yên Định – Thanh Hóa
Ngày đăng:  23/12/2023 03:00 CH
Xin cho hỏi, pháp luật quy định về trách nhiệm bồi thường trong thực hành tiết kiệm như thế nào?
Trả lời bạn: Nguyễn Hoàng Lan - Thành phố Bắc Cạn
Ngày đăng:  19/12/2023 02:46 CH
Xin cho biết, cơ quan, tổ chức thực hiện công khai các lĩnh vực sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước bằng hình thức nào?
Trả lời bạn: Lê Đức Nam - Lạc Thủy - Hòa Bình
Ngày đăng:  16/11/2023 09:27 SA
Xin cho hỏi, pháp luật quy định thế nào về thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong cơ quan hành chính Nhà nước?
Trả lời bạn: Hoàng Tiến Nam - Phúc Thọ - Tp. Hà Nội
Ngày đăng:  18/09/2023 10:03 SA
Xin cho hỏi, nguyên tắc thực hiện việc kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng viên và tổ chức Đảng được quy định như thế nào?
Trả lời bạn: Vũ Hoàng Oanh - Tiền Hải - Thái Bình
Ngày đăng:  18/09/2023 09:57 SA
Xin cho biết, những trường hợp tổ chức vi phạm quy định công tác tổ chức, cán bộ và công tác đảng viên bị xử lý kỷ luật như thế nào?
Người hỏi: Bùi Tuấn Minh – Kỳ Anh – Hà Tĩnh
Ngày đăng:  23/12/2023 03:01 CH
Xin cho biết, những trường hợp đảng viên vi phạm quy định về chống chạy chức, chạy quyền bị xử lý kỷ luật như thế nào?
Người hỏi: Ngô Văn Nam – Yên Định – Thanh Hóa
Ngày đăng:  23/12/2023 03:00 CH
Xin cho hỏi, pháp luật quy định về trách nhiệm bồi thường trong thực hành tiết kiệm như thế nào?
Trả lời bạn: Nguyễn Hoàng Lan - Thành phố Bắc Cạn
Ngày đăng:  19/12/2023 02:46 CH
Xin cho biết, cơ quan, tổ chức thực hiện công khai các lĩnh vực sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước bằng hình thức nào?
Trả lời bạn: Lê Đức Nam - Lạc Thủy - Hòa Bình
Ngày đăng:  16/11/2023 09:27 SA