Sứ mệnh, tầm nhìn    

 Trong bối cảnh ngành thanh tra có sự đổi mới mạnh mẽ về mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát quyền lực theo tinh thần Hiến pháp năm 2013; bám sát mục tiêu, yêu cầu của công cuộc phòng, chống tham nhũng và định hướng xây dựng Chính phủ minh bạch, liêm chính, kiến tạo phát triển; tiếp cận các tư tưởng mới về sự chuyển dịch vai trò của nhà nước sang quản trị - phục vụ, về trách nhiệm và sự bình đẳng của nhà nước trong quan hệ với các chủ thể xã hội, về sự chuyển đổi quan niệm về pháp luật, thực thi pháp luật, quản lý nhà nước trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và bối cảnh biến đổi mạnh mẽ của thời đại…Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra đang đứng trước thời cơ và thách thức về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm phục vụ có hiệu quả hơn nữa hoạt động xây dựng thể chế, chính sách, chiến lược, quản lý điều hành của Chính phủ, ngành thanh tra, các bộ ngành, địa phương và hỗ trợ hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; nhất là góp phần củng cố, phát triển hoạt động của ngành thanh tra lên tầm cao mới trên một nền tảng khoa học thực sự vững chắc.

Nhằm đạt được mục tiêu trên, định hướng nghiên cứu chung của Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra trong thời gian tới sẽ tập trung vào 03 trụ cột cơ bản - với sự lồng ghép, giao thoa về nội hàm nghiên cứu:

(i) Lý luận, pháp luật và thực tiễn về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng;

(ii) Lý luận, pháp luật và thực tiễn về kiểm soát quyền lực;

(iii) Lý luận, pháp luật và thực tiễn về quản trị nhà nước, quản trị doanh nghiệp và quản trị xã hội phòng ngừa rủi ro.

Theo đó, trong thời gian tới, các đề tài được lựa chọn nghiên cứu sẽ hướng tới giải quyết các vấn đề mới, bức thiết về lý thuyết và thực tiễn chính trị - pháp lý - nghiệp vụ trên phạm vi toàn quốc hoặc của các cơ quan, tổ chức của Việt Nam, với trọng tâm ưu tiên là: Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham nhũng/kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng; vai trò của các chủ thể nhà nước và xã hội trong phòng chống tham nhũng; phòng, chống tham nhũng “vặt” và xây dựng văn hóa liêm chính phòng, chống tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn và thu hồi tài sản tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư; vai trò của truyền thông hiện đại trong phòng, chống tham nhũng; xây dựng Chính phủ minh bạch - mở, liêm chính, kiến tạo phát triển; nâng cao năng lực và hiệu quả quản trị khu vực công và tư; bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp Việt Nam năm 2013; kiểm soát và nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân; mô hình, kinh nghiệm quốc tế về phòng chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực và quản trị tốt.

Bám sát trọng tâm nghiên cứu trên, hoạt động phát triển sự nghiệp khoa học của Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra sẽ đổi mới theo hướng:

 (i) Gắn công tác nghiên cứu khoa học với công tác xây dựng chiến lược, thể chế, chính sách; với hoạt động quản lý, điều hành của các chủ thể khu vực công và tư; với hoạt động tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng về chính sách, pháp luật và về kỹ năng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng và quản trị tốt cho các đối tượng có nhu cầu;

(ii) Tăng cường, chủ động khai thác, phát huy các nguồn lực khoa học, tài chính - kỹ thuật trong và ngoài nước phục vụ phát triển sự nghiệp khoa học;

(iii) Tranh thủ sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan của Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương; các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, chia sẻ sản phẩm nghiên cứu và khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.

Vinh dự về những thành tích đã đạt được; tự hào về truyền thống đoàn kết, sáng tạo, kiên trì, nỗ lực không ngừng vì mục tiêu chung; tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả khoa học của nhiều thế hệ; tin tưởng vào sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và định hướng phát triển mới; với đội ngũ cán bộ khoa học ngày càng đông đảo, giàu năng lực, kinh nghiệm, tâm huyết và sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan, tổ chức, nhà khoa học và cán bộ thực tiễn trong và ngoài nước, hoạt động của Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra đang không ngừng khởi sắc, phát triển với những đóng góp ngày càng thiết thực, hiệu quả phục vụ Đảng, Chính phủ, Nhà nước và Nhân dân.