Kiểm soát quyền lực trong giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính
Hiến pháp năm 2013 ghi nhận: “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo (KNTC) với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân” (Điều 30). Song hiệu quả của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính (KNTCHC) vẫn chưa cao. Việc giải quyết KNHC lần đầu chưa hiệu quả.
Ngày đăng:  19/06/2024 03:32 CH
Giáo dục liêm chính cho công chức Ngành thanh tra
Tham nhũng, tiêu cực vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, chế độ. Báo cáo tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022 nêu ra một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới trong đó có việc kiên trì xây dựng “văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực" trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm, làm đi đôi với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, ngành.
Ngày đăng:  19/06/2024 03:31 CH
Phòng ngừa và xử lý rủi ro trong hoạt động thanh tra
Nhìn từ góc độ pháp lý, hiện nay vấn đề rủi ro đã được tiếp cận chính thức trong hoạt động quản lý ở một số ngành, lĩnh vực như bảo hiểm, kiểm toán, thuế, hải quan, ngân hàng... Trong các lĩnh vực khác nhau thì rủi ro lại có những đặc trưng riêng. Rủi ro trong hoạt động thanh tra là một loại rủi ro đặc thù, xảy ra trong hoạt động công vụ. Có thể thấy, rủi ro trong hoạt động thanh tra phát sinh từ những nguyên nhân khách quan như bất cập của hệ thống pháp luật, do thiên tai, dịch bệnh… hoặc nguyên nhân chủ quan như do bất cập của công tác chỉ đạo, điều hành; do vấn đề đạo đức, năng lực của cán bộ, công chức… đã gây ra tác hại về chính trị, kinh tế, pháp lý và xã hội ở các mức độ khác nhau.
Ngày đăng:  19/06/2024 03:22 CH
Việc xác định thẩm quyền giữa các cơ quan thanh tra nhà nước - lý luận và thực tiễn
Pháp luật hiện hành đã khẳng định cơ quan Thanh tra Nhà nước (TTNN) thuộc hệ thống hành pháp, có phạm vi quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực riêng. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan TTNN thực hiện và giúp thực hiện quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
Ngày đăng:  19/06/2024 03:21 CH
Tổ chức hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện - thực trạng và giải pháp
Từ góc độ lý luận, pháp lý: Hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay được tổ chức theo cấp hành chính từ trung ương đến địa phương. Nhìn một cách tổng quát, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra huyện là khá lớn, cho thấy sự kỳ vọng của các nhà làm luật nhằm thể chế hóa nguyên lý thanh tra luôn gắn với quản lý, là công cụ của hoạt động quản lý, một khâu của chu trình quản lý ở cấp huyện. Tuy nhiên, những quy định về tổ chức, thẩm quyền, hoạt động của Thanh tra huyện - yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện bộc lộ nhiều hạn chế như: Luật quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thanh tra huyện; cùng với đó là biên chế cứng của cơ quan này cũng được quy định và áp dụng trên phạm vi cả nước.
Ngày đăng:  19/06/2024 03:18 CH
Xây dựng thư viện số ngành thanh tra
Xây dựng thư viện số đã trở thành xu thế phát triển tất yếu của các thư viện trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Điều này xuất phát từ sự phát triển và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các hoạt động của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động thư viện. Thư viện Thanh tra Chính phủ là thư viện chuyên ngành, cũng không nằm ngoài xu thế phát triển chung đó. Để phát triển thư viện số, thì thư viện cần có nguồn tài nguyên thông tin số, để có nguồn tài nguyên thông tin số thì cần nhiều yếu tố liên quan đến trang thiết bị, kỹ thuật, xử lý nghiệp vụ, vấn đề lưu trữ, khai thác dữ liệu… là những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng thư viện số ngành Thanh tra.
Ngày đăng:  19/06/2024 03:17 CH
Kiểm soát quyền lực trong giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính
Hiến pháp năm 2013 ghi nhận: “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo (KNTC) với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân” (Điều 30). Song hiệu quả của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính (KNTCHC) vẫn chưa cao. Việc giải quyết KNHC lần đầu chưa hiệu quả.
Ngày đăng:  19/06/2024 03:32 CH
Giáo dục liêm chính cho công chức Ngành thanh tra
Tham nhũng, tiêu cực vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, chế độ. Báo cáo tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022 nêu ra một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới trong đó có việc kiên trì xây dựng “văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực" trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm, làm đi đôi với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, ngành.
Ngày đăng:  19/06/2024 03:31 CH
Phòng ngừa và xử lý rủi ro trong hoạt động thanh tra
Nhìn từ góc độ pháp lý, hiện nay vấn đề rủi ro đã được tiếp cận chính thức trong hoạt động quản lý ở một số ngành, lĩnh vực như bảo hiểm, kiểm toán, thuế, hải quan, ngân hàng... Trong các lĩnh vực khác nhau thì rủi ro lại có những đặc trưng riêng. Rủi ro trong hoạt động thanh tra là một loại rủi ro đặc thù, xảy ra trong hoạt động công vụ. Có thể thấy, rủi ro trong hoạt động thanh tra phát sinh từ những nguyên nhân khách quan như bất cập của hệ thống pháp luật, do thiên tai, dịch bệnh… hoặc nguyên nhân chủ quan như do bất cập của công tác chỉ đạo, điều hành; do vấn đề đạo đức, năng lực của cán bộ, công chức… đã gây ra tác hại về chính trị, kinh tế, pháp lý và xã hội ở các mức độ khác nhau.
Ngày đăng:  19/06/2024 03:22 CH
Việc xác định thẩm quyền giữa các cơ quan thanh tra nhà nước - lý luận và thực tiễn
Pháp luật hiện hành đã khẳng định cơ quan Thanh tra Nhà nước (TTNN) thuộc hệ thống hành pháp, có phạm vi quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực riêng. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan TTNN thực hiện và giúp thực hiện quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
Ngày đăng:  19/06/2024 03:21 CH