Hội thảo lần 1 đề tài khoa học cấp bộ năm 2024 - 2025 “Nâng cao hiệu quả phát hiện và khắc phục hạn chế, bất cập trong quản lý chính sách, pháp luật qua công tác thanh tra”

Ngày đăng: 12/07/2024 08:41

Ngày 11 tháng 7 năm 2024, tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT), Ban chủ nhiệm đề tài khoa học cấp bộ: “Nâng cao hiệu quả phát hiện và khắc phục hạn chế, bất cập trong quản lý chính sách, pháp luật qua công tác thanh tra” tổ chức hội thảo lần 1. TS. Trần Văn Long, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ, Chủ nhiệm đề tài, chủ trì hội thảo.

Ấn phẩm

Quản lý khoa học

Kiểm soát quyền lực trong giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính
Hiến pháp năm 2013 ghi nhận: “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo (KNTC) với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân” (Điều 30). Song hiệu quả của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hành chính (KNTCHC) vẫn chưa cao. Việc giải quyết KNHC lần đầu chưa hiệu quả.
Ngày đăng:  19/06/2024 03:32 CH
Giáo dục liêm chính cho công chức Ngành thanh tra
Tham nhũng, tiêu cực vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, chế độ. Báo cáo tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022 nêu ra một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới trong đó có việc kiên trì xây dựng “văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực" trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm, làm đi đôi với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, ngành.
Ngày đăng:  19/06/2024 03:31 CH
Phòng ngừa và xử lý rủi ro trong hoạt động thanh tra
Nhìn từ góc độ pháp lý, hiện nay vấn đề rủi ro đã được tiếp cận chính thức trong hoạt động quản lý ở một số ngành, lĩnh vực như bảo hiểm, kiểm toán, thuế, hải quan, ngân hàng... Trong các lĩnh vực khác nhau thì rủi ro lại có những đặc trưng riêng. Rủi ro trong hoạt động thanh tra là một loại rủi ro đặc thù, xảy ra trong hoạt động công vụ. Có thể thấy, rủi ro trong hoạt động thanh tra phát sinh từ những nguyên nhân khách quan như bất cập của hệ thống pháp luật, do thiên tai, dịch bệnh… hoặc nguyên nhân chủ quan như do bất cập của công tác chỉ đạo, điều hành; do vấn đề đạo đức, năng lực của cán bộ, công chức… đã gây ra tác hại về chính trị, kinh tế, pháp lý và xã hội ở các mức độ khác nhau.
Ngày đăng:  19/06/2024 03:22 CH

Hợp tác - Phát triển