Hội nghị triển khai giao ước thi đua Khối các đơn vị sự nghiệp thuộc Thanh tra Chính phủ
Ngày đăng:  22/03/2024 | 03:05 CH | 169
Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-TTCP ngày 21/01/2024 của Thanh tra Chính phủ về phát động phong trào thi đua năm 2024, ngày 22/3/2024 tại Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CLKHTT) đã diễn ra Hội nghị triển khai giao ước thi đua Khối các đơn vị sự nghiệp (Khối thi đua số 4) thuộc Thanh tra Chính phủ.
...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, với vai trò là Trưởng Khối thi đua số 4, TS. Nguyễn Quốc Văn - Viện trưởng Viện CLKHTT cho biết, Chủ đề thi đua năm 2024 “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác của ngành Thanh tra”; việc đề ra mục đích, yêu cầu, nội dung và việc tổ chức thực hiện Giao ước thi đua nhằm góp phần thực hiện thắng lợi  mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2024…

Mục tiêu phong trào thi đua Khối nhằm phát huy truyền thống 79 năm Thanh tra Việt Nam, phát động phong trào thi đua nhằm tạo khí thế sôi nổi trong các đơn vị sự nghiệp, tạo chuyển biến về nhận thức, phát huy tính chủ đông, sáng tạo của viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong từng đơn vị, hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành và của mỗi đơn vị; Phát hiện kịp thời các điển hình tiên tiến, những tập thể, cán nhân tiêu biểu để nhân rộng, làm cho phong trào thi đua trở nên thiết thực, hiệu quả, tác đông tích cực, mạnh mẽ đến chất lượng, hiệu quả của công tác chuyên môn của ngành, của đơn vị; Thông qua phong trào thi đua để rèn luyện, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, phối hợp giữa các đơn vị sự nghiệp để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao...

Giao ước thi đua Khối gồm 06 nội dung chính: i) Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chủ đề thi đua năm 2024 do Thanh tra Chính phủ phát động “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác của ngành Thanh tra”, vận động, động viên viên chức, người lao động trong toàn Khối quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao... ii) Tiếp tục đổi mới công tác thi đua theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị: Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả...; iii) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của viên chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu... iv) Thi đua đổi mới hình thức, phương pháp hoạt động thanh tra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành trên các lĩnh vực hoạt động; v) Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng thể chế và xây dựng Ngành, ban hành các văn bản pháp luật, quy định, quy chế hướng dẫn theo thẩm quyền; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; vi) Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Đẩy mạnh  phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”...

Góp ý vào Kế hoạch Phát động phong trào thi đua, bên cạnh việc bổ sung chỉ tiêu thi đua do các đơn vị đề xuất, về cơ bản, các đơn vị đều nhất trí với mục tiêu, nội dung của Giao ước thi đua đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Văn Dương - đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Chính phủ  nhất trí với Kế hoạch Phát động phong trào thi đua năm 2024 của Khối thi đua số 4 đề ra. Theo ông Dương, năm 2024 là năm đầu tiên thực hiện Luật Thi đua khen thưởng năm 2022, quy định sẽ có những điểm mới, do vậy, đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật có liên quan để đề xuất thi đua, khen thưởng đảm bảo đúng quy định  pháp luật...

Trên cơ sở kế hoạch thi đua và các chỉ tiêu thi đua được đề ra, các đơn vị thống nhất ký giao ước thi đua Khối các đơn vị sự nghiệp thuộc Thanh tra Chính phủ năm 2024./.

Tin: Thanh Minh

Ảnh: Hữu Thắng