Thông báo đề xuất Đề tài khoa học năm 2025
Ngày đăng:  18/01/2024 | 04:01 CH | 288
Thực hiện Quy chế Quản lý đề tài khoa học của Thanh tra Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-TTCP ngày 18/3/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia đề xuất đề tài khoa học năm 2025 của Thanh tra Chính phủ.
...

Đề tài đề xuất phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Thanh tra Chính phủ, của ngành Thanh tra, xác định những vấn đề trọng tâm, thiết thực nhằm hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đề xuất đề tài khoa học gửi Phiếu đề xuất đề tài (theo mẫu kèm theo) về Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ trước ngày 28/02/2024  để tổng hợp, trình Hội đồng Khoa học Thanh tra Chính phủ thảo luận cho ý kiến trước khi trình Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt.

Địa chỉ nhận đề xuất đề tài: Phòng Quản lý khoa học và Thông tin – Thư viện, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ, 17 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội hoặc email: trantuuyen@issi.gov.vn.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm:
Phieu de xuat de tai.doc