Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”
Ngày đăng:  29/12/2023 | 02:10 CH | 343
Ngày 29/12/2023, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Viện CLKHTT) chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam” (Hội thảo) trong khuôn khổ Đề tài khoa học độc lập cấp Quốc gia “Kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”. TS. Nguyễn Quốc Văn - Viện trưởng Viện CL&KHTT - Chủ nhiệm đề tài chủ trì Hội thảo; TS. Thái Thị Tuyết Dung và TS. Vũ Cao Minh, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội thảo.
...

Phát biểu dẫn đề Hội thảo, theo TS. Nguyễn Quốc Văn, Hội thảo hôm nay là hội thảo thứ 4 trong 04 hội thảo khoa học được tổ chức trong khuôn khổ Đề tài độc lập cấp Quốc gia “Kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam” do Viện CL&KHTT là đơn vị chủ trì thực hiện. Ba hội thảo đã tổ chức gồm: Những vấn đề lý luận về kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng; Thực trạng kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; Quan điểm định hướng về kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay. Hội thảo này, Ban Chủ nhiệm đề tài đã nhận được nhiều bài tham luận và được tổng hợp thành các trụ cột nội dung: Giải pháp vận dụng và phát triển lý thuyết, tư tưởng, quan điểm về kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; Giải pháp nâng cao hiệu quả cơ chế kiểm soát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các chủ thể xã hội nhằm phòng, chống tham nhũng; giải pháp nâng cao hiệu quả cơ chế kiểm soát của Đảng nhằm phòng, chống tham nhũng; giải pháp nâng cao hiệu quả cơ chế kiểm soát của Nhà nước nhằm phòng, chống tham nhũng; tiếp thu, vận dụng kinh nghiệm, mô hình kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng thời kỳ phong kiến và nước ngoài trong bối cảnh lịch sử mới…

Hội thảo được tổ chức gồm 2 phiên, Phiên 1 với nội dung “Vận dụng, phát triển lý thuyết, tư tưởng, quan điểm về kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”. Phiên này, Hội thảo được nghe một số tham luận với nội dung về quan điểm về Nhà nước pháp quyền trong kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; Vận dụng lý thuyết, quan điểm về xây Đảng và chính quyền nhà nước trong kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam – góc nhìn từ triết học chính trị; Bàn về các thể chế kiểm soát quyền lực trong phòng, chống tham nhũng hiện nay…

Phiên 2 của Hội thảo về “Hoàn thiện các cơ chế kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”, gồm phần trình bày các tham luận và chia sẻ của các đại biểu về các nội dung như: Nhu cầu và khả năng thành lập Hội đồng Tư pháp Quốc gia ở Việt Nam; Kiểm soát của xã hội đối với các cơ quan hành chính nhà nước; Kiểm soát quyền hành chính của Chính phủ và chính quyền địa phương nhằm phòng chống tham nhũng ở Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin trong trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến chia sẻ của các đại biểu, tập trung vào các nội dung liên quan đến vấn đề kiểm soát quyền lực, vai trò của người đứng đầu trong phát hiện, xử lý tham nhũng; bàn về khả năng thành lập Hội đồng tư pháp Quốc gia;  bàn về yếu tố con người trong kiểm soát quyền lực; tăng cường sự kiểm soát về kinh phí; thông tin công khai minh bạch, tăng cường cơ chế giám sát, trách nhiệm pháp lý của các chủ thể đối với cơ chế phối hợp kiểm soát quyền lực; phương thức kiểm soát đối với xã hội; kiểm soát quyền hành chính thông qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tài phán hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin đối với vấn đề khả thi hóa quy định pháp luật về kê khai tài sản và trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

Tin: Thanh Minh

Ảnh: Hữu Thắng