Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023: “Giáo dục liêm chính cho công chức ngành Thanh tra”
Ngày đăng:  27/12/2023 | 04:06 CH | 366
Ngày 27/12/2023, Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học của Thanh tra Chính phủ (Hội đồng nghiệm thu) đã tổ chức buổi họp nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2023: “Giáo dục liêm chính cho công chức ngành Thanh tra”. Đề tài do bà Trần Thị Tú Uyên, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (CL&KHTT) làm chủ nhiệm. TS. Cung Phi Hùng, Phó Viện trưởng Viện CL&KHTT, Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì buổi họp.
...

Theo báo cáo của chủ nhiệm đề tài, giáo dục đạo đức công vụ nói chung, liêm chính nói riêng luôn được Đảng ta xác định là một trong những giải pháp quan trọng và cấp bách cần thực hiện nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tham nhũng, tiêu cực vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng, chế độ. Báo cáo tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022 nêu ra một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới trong đó có việc kiên trì xây dựng “văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực" trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm, làm đi đôi với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, ngành.

Trên cơ sở các văn bản pháp luật quy định chung về liêm chính trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, ngành Thanh tra đã ban hành một số văn bản riêng quy định về các chuẩn mực liêm chính của công chức ngành thanh tra như Luật Thanh tra năm 2010, Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, Thông tư 01/2021/TT-TTCP quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra, Quyết định số 465/QĐ-TTCP ngày 29/11/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ…

Trên thực tế, hoạt động chủ yếu về giáo dục liêm chính cho công chức ngành Thanh tra thời gian qua là thông qua các khóa bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng dành cho thanh tra viên, thanh tra viên chính. Mỗi học viên tham gia chương trình bồi dưỡng được cung cấp một chuyên đề kiến thức về đạo đức công vụ bao gồm nhiều nội dung trong đó có nội dung về liêm chính. Như vậy, cho đến nay, ngành Thanh tra chưa có được sự chủ động, bài bàn và chuyên nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục liêm chính cho chính công chức trong ngành.

Với cách tiếp cận truyền thống, đề tài đã làm rõ một số vấn đề chung về giáo dục liêm chính cho công chức ngành Thanh tra, đánh giá được thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường giáo dục liêm chính cho công chức ngành Thanh tra. Đề tài nghiên cứu một số nội dung chính như sau: i) Một số vấn đề chung về giáo dục liêm chính cho công chức ngành Thanh tra, ii) Thực trạng giáo dục liêm chính cho công chức ngành Thanh tra, iii) Quan điểm, giải pháp giáo dục liêm chính cho công chức ngành Thanh tra.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, nghiêm túc trong nghiên cứu, sản phẩm đầy đủ, bố cục cơ bản hợp lý, đáp ứng được mục tiêu đã đề ra.

Để chất lượng đề tài được hoàn thiện hơn, đề tài cần làm rõ hơn những khái niệm liêm chính cho công chức ngành Thanh tra.

Giải pháp cần rõ hơn về vai trò, vị trí của Trường Cán bộ thanh tra trong thời gian tới và phướng hướng giáo dục liêm chính cho cán bộ thanh tra theo hướng: Quan điểm giáo dục liêm chính cho công chức ngành thanh tra; Giải pháp hoàn thiện chương trình giáo dục liêm chính cho công chức ngành thanh tra; Các giải pháp giáo dục liêm chính cho công chức ngành thanh tra.

Bổ sung thêm kết luận, kiến nghị. Biên tập lại sản phẩm đảm bảo hợp lý dung lượng giữa giữa các chương. Rà soát lại kỹ thuật, câu từ cho ngắn gọn rõ nghĩa hơn.

Kết thúc cuộc họp, Đề tài “Giáo dục liêm chính cho công chức ngành Thanh tra” được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.

Tin: Nguyễn Tuyết

Ảnh: Hữu Thắng