Trong thời kỳ đất nước bước vào công cuộc xây dựng nhà nước hiện đại, cơ quan báo chí, truyền thông đã đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích, nhận định một cách khách quan các hoạt động của...

Tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), Quốc hội khóa XV, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày Tờ trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi). Theo đó, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, Luật...

Dự thảo Luật sửa đổi Luật Thanh tra năm 2010 dự kiến sẽ được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4. Ở thời điểm này, những quy định mới tại dự thảo Luật với cơ sở, tính chất và khả năng đáp...

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận và đa số ý kiến đồng thuận cho rằng dự thảo Luật đã bảo đảm nguyên tắc quán triệt, cụ thể...

Giám sát là một hoạt động cơ bản của các cơ quan nhà nước, đã được pháp luật ghi nhận trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 quy...

Tính ổn định của lực lượng thanh tra tại cấp huyện từ lâu đã là một trong những vấn đề bất cập, khó giải quyết của chính quyền địa phương; trong khi đó, vai trò của tổ chức này đối với công tác...

Thẩm định Dự thảo Kết luận thanh tra là hoạt động “tiền kiểm”, nhằm xem xét, rà soát lại nội dung trong Dự thảo Kết luận thanh tra để bảo đảm Kết luận thanh tra được ban hành có chất lượng, đúng mục...

Các văn bản pháp luật về thanh tra hiện chưa đưa ra khái niệm về thanh tra chuyên đề diện rộng. Thanh tra chuyên đề diện rộng có thể được tiếp cận với tính chất là một cuộc thanh tra với phạm vi...

Kế hoạch thanh tra là khái niệm quen thuộc và hiện nay đã được ghi nhận trong Luật Thanh tra năm 2010, theo đó: “kế hoạch thanh tra là văn bản xác định nhiệm vụ chủ yếu về thanh tra của cơ quan thực...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: