XEM TÀI LIỆU CHI TIẾT
Quay lại
Số ĐK/Mã | 2
Tên Tài liệu | Xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật
Nội dung |

       Khiếu nại là quyền cơ bản của công dân nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình. Trong nhưng năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 tiếp tục thể hiện tinh thần đó bằng việc ghi nhận tại Điều 3 “ Nhà nước… bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân”. Hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động này đã thường xuyên được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra. Theo đó, Luật khiếu nại, tố cáo được Quốc hội thông qua năm 1998 ( sửa đổi, bổ sung các năm 2004, 2005), tiếp sau đó là Luật khiếu nại năm 2011 và những văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo lập hành lang pháp lý quan trọng cho công tác giải quyết khiếu nại hành chính. Cùng với đó là rất nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước đề cập công tác giải quyết khiếu nại, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cải cách hành chính nhà nước và phát huy dân chủ trong nhân dân.

       Cùng với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về khiếu nại hành chính, các cơ quan hành chính nhà nước đã có những cố gắng đáng kể trong tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, đánh giá khách quan thì chất lượng giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Tâm lý chung của cơ quan hành chính các cấp đối với các vụ khiếu nại là “giải quyết hết thẩm quyền” mà chưa thực sự chú trọng đến “giải quyết dứt điểm”. Do vậy, có thể nói, tình hình khiếu nại nói chung hiện nay vẫn là vấn đề xã hội bức xúc và tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong đó, khiếu nại kéo dài, “tiếp khiếu” đối với những vụ việc có quyết định giải quyết cuối cùng vẫn gia tăng. Mặc dù theo tinh thần của Luật khiếu nại năm 2011 thì Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 sẽ là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước, nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định đó có thể khởi kiện ra Tòa án hành chính và khi đó, thẩm quyền giải quyết sẽ không nằm trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước. Tuy vậy, đa số người dân, khi không đồng tình với quyết định giải quyết khiếu nại vẫn muốn tiếp khiếu lên cơ quan hành chính. Nói cách khác, họ vẫn muốn giải quyết yêu cầu của mình bằng con đường hành chính. Mặt khác, các cơ quan hành chính nhà nước cũng muốn không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại nhằm bảo vệ tối đa quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Khi người dân vẫn mong muốn thực hiện quyền công dân của mình theo con đường hành chính thì việc nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật là mục tiêu mà cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại cần hướng tới.

       Trong những năm gần đây, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, trong phạm vi thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thanh tra Chính phủ đã ban hành nhiều kế hoạch về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Mặc dù vậy, việc ban hành các kế hoạch đó là giải pháp tình thế, hướng vào giải quyết những vụ việc cụ thể, rõ ràng mà chưa có những quy định mang tính nguyên tắc hay khung pháp lý vững chắc để giải quyết cho những vụ việc tiếp theo đã, đang và sẽ xảy ra trong tương lai. Hiện tại, chúng ta chưa có khung pháp lý đầy đủ, chặt chẽ quy định thẩm quyền, căn cứ, thủ tục giải quyết,… và đặc biệt là chưa quy định rõ đến khi nào thì quyết định giải quyết những  “khiếu nại tiếp” (sau khi đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần 2) sẽ là quyết định giải quyết cuối cùng buộc các bên có liên quan phải thi hành… Thực trạng pháp lý đó vừa gây khó khăn cho việc thực thi quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật vừa tạo sự tùy tiện, đôi khi là tiêu cực trong việc khiếu nại tiếp, đề nghị xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật. Nhằm cung cấp cho bạn đọc những kết quả nghiên cứu về xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Xem xét, giải quyết lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

       Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.


Ảnh Minh họa |
Tác giả |
Ngôn ngữ | Vietnamese
Phân loại | Sách đã xuất bản
Lĩnh vực | Sách pháp luật
Năm xuất bản |
Nhà xuất bản |
Link bản điện tử |
File Tài liệu |
Thiết kế và phát triển bởi Trí Nam