Ngân sách nhà nước có vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước. Việc công khai ngân sách được quy định trong một số văn bản như...

Trong chuyên ngành kinh tế, tài chính - kế toán thì chi phí là số tiền phải trả để thực hiện các hoạt động kinh tế như sản xuất, giao dịch, v.v... nhằm mua được các loại hàng hóa, dịch vụ cần thiết...

Việc thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng tiếp tục được Chính phủ quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Để nâng cao hiệu quả thực hiện, kiểm soát chặt chẽ việc tặng quà, nhận quà,...

Thu hồi tài sản tham nhũng là một trọng tâm của công tác phòng, chống tham nhũng, đảm bảo cho công tác phòng, chống tham nhũng đạt được hiệu quả thực sự trên thực tế, hoàn trả lại tài sản cho ngân...

Mối quan hệ giữa quản trị nhà nước tốt và phòng, chống tham nhũng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của các chính phủ các nước. Quản trị nhà nước tốt gắn với các khía cạnh, lĩnh vực khác nhau...

Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi. Người có chức vụ, quyền hạn là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một...

Hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay được tổ chức theo cấp hành chính từ trung ương đến địa phương. Trong đó, cơ quan thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết...

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò quan trọng, nó thể hiện sự quyết tâm của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Vai trò của Đảng trong công tác...

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng có tác động lớn đến hiệu lực, hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng giúp nhận định chính xác quy mô, tính...

Lợi dụng quyền lực, tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ đang là một thực tế gây bức xúc trong dư luận xã hội và được Đảng, nhà nước ta đặc biệt quan tâm để đề ra biện pháp giải quyết trong...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: