Điều kiện tiên quyết để áp dụng thành công cách tiếp cận quản lý dựa theo kết quả vào các cơ quan nhà nước là phải có sự cam kết mạnh mẽ của các nhà chính trị, các nhà lãnh đạo. Kinh nghiệm của một...

Tại Việt Nam, phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị được thể hiện xuyên suốt trong nhiều văn kiện của Đảng và chính sách của Nhà nước. Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi...

Pháp luật về kiểm soát nội bộ doanh nghiệp Nhà nước được hiểu là hệ thống các quy định pháp luật của Nhà nước, quy chế nội bộ của doanh nghiệp để đánh giá, xem xét tình hình sử dụng vốn Nhà nước tại...

Thẩm định Dự thảo Kết luận thanh tra là hoạt động “tiền kiểm”, nhằm xem xét, rà soát lại nội dung trong Dự thảo Kết luận thanh tra để bảo đảm Kết luận thanh tra được ban hành có chất lượng, đúng mục...

Vi phạm hành chính trong các lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được hiểu là hành vi có lỗi do cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về tiếp công dân,...

Các văn bản pháp luật về thanh tra hiện chưa đưa ra khái niệm về thanh tra chuyên đề diện rộng. Thanh tra chuyên đề diện rộng có thể được tiếp cận với tính chất là một cuộc thanh tra với phạm vi...

Kế hoạch thanh tra là khái niệm quen thuộc và hiện nay đã được ghi nhận trong Luật Thanh tra năm 2010, theo đó: “kế hoạch thanh tra là văn bản xác định nhiệm vụ chủ yếu về thanh tra của cơ quan thực...

Dân vận nói chung là công tác tuyên truyền cho dân hiểu và vận động nhân dân thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi ngành, lĩnh vực, mỗi hoạt động có...

Quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại hành chính là những hoạt động xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật giải quyết khiếu nại hành chính...

Quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại hành chính là những hoạt động xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật và kiểm soát việc thực hiện pháp luật giải quyết khiếu nại hành chính của các...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: