Ngân sách nhà nước có vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của đất nước. Việc công khai ngân sách được quy định trong một số văn bản như...

Trong chuyên ngành kinh tế, tài chính - kế toán thì chi phí là số tiền phải trả để thực hiện các hoạt động kinh tế như sản xuất, giao dịch, v.v... nhằm mua được các loại hàng hóa, dịch vụ cần thiết...

Việc thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng tiếp tục được Chính phủ quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Để nâng cao hiệu quả thực hiện, kiểm soát chặt chẽ việc tặng quà, nhận quà,...

Thu hồi tài sản tham nhũng là một trọng tâm của công tác phòng, chống tham nhũng, đảm bảo cho công tác phòng, chống tham nhũng đạt được hiệu quả thực sự trên thực tế, hoàn trả lại tài sản cho ngân...

Mối quan hệ giữa quản trị nhà nước tốt và phòng, chống tham nhũng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của các chính phủ các nước. Quản trị nhà nước tốt gắn với các khía cạnh, lĩnh vực khác nhau...

Trong thời kỳ đất nước bước vào công cuộc xây dựng nhà nước hiện đại, cơ quan báo chí, truyền thông đã đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích, nhận định một cách khách quan các hoạt động của...

Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi. Người có chức vụ, quyền hạn là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một...

Tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), Quốc hội khóa XV, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày Tờ trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi). Theo đó, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, Luật...

Dự thảo Luật sửa đổi Luật Thanh tra năm 2010 dự kiến sẽ được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4. Ở thời điểm này, những quy định mới tại dự thảo Luật với cơ sở, tính chất và khả năng đáp...

Thực hiện Quy chế quản lý đề tài khoa học của Thanh tra Chính phủ ban hành theo quyết định số 2315/QĐ-TTCP ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ (Quy chế năm 2016), từ năm 2016 đến...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: