Quyền yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu trong hoạt động thanh tra được hiểu là các chủ thể trong hoạt động thanh tra đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi, đề nghị với đối tượng thanh tra, đối tượng có...

Tại Việt Nam, trợ giúp pháp lý là một hoạt động thiết yếu của hệ thống tư pháp công bằng, nhân đạo và hiệu quả, dựa trên nguyên tắc pháp quyền. Trợ giúp pháp lý là nền tảng cho việc thụ hưởng các...

Vi phạm hành chính trong các lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được hiểu là hành vi có lỗi do cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về tiếp công dân,...

Dân vận nói chung là công tác tuyên truyền cho dân hiểu và vận động nhân dân thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi ngành, lĩnh vực, mỗi hoạt động có...

Quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại hành chính là những hoạt động xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật giải quyết khiếu nại hành chính...

Quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại hành chính là những hoạt động xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật và kiểm soát việc thực hiện pháp luật giải quyết khiếu nại hành chính của các...

Việc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo và phân định thẩm quyền giải quyết tố cáo giữa cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan đảng có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp...

Quản lý nhà nước về giải quyết khiếu nại hành chính là những hoạt động xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật và kiểm soát việc thực hiện pháp luật giải quyết khiếu nại hành chính của các...

Trợ giúp pháp lý là hoạt động tư vấn, trợ giúp, hướng dẫn, đưa ra các ý kiến pháp lý và (hoặc) đại diện pháp lý và cung cấp các dịch vụ trên một cách miễn phí cho người có quyền được hưởng trợ giúp...

Khiếu nại hành chính là việc công dân, cơ quan, tổ chức chịu sự tác động trực tiếp của quyết định hành chính, hành vi hành chính đề nghị cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ...

Tổng số lượt truy cập

2982788

Membership Thành viên:
Latest New User Latest: nguyen sigiao
Hôm nay Hôm nay: 0
Hôm qua Hôm qua: 0
User Count Overall: 6
People Online People Online:
Online Online: 22
Members Thành viên: 0
Tổng cộng Tổng số: 22
Tổng cộng
Online Now Online: